I / ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Издател

ПИЕР ФАБР ДЕРМО-КОЗМЕТИК
Дружество с ограничена отговорност с капитал 22.987.907,85 eвро
Седалище: 45 place Abel Gance 92100 BOULOGNE – France
Търговски регистър: Nanterre SIREN 319 137 576
Номер във вътрешен регистър по ДДС: FR 42319137576

Департамент : Лаборатории A-DERMA, в Cauquillous, 81506 Lavaur cedex
Тел : 0825 886 145 (0,15 € на минута)
Оттук насетне именовано « A-DERMA »

Директор Публикации
Roberto BOTTINO, Директор на Лаборатории A-DERMA

Администратор
contact.aderma@pierre-fabre.com

Хостинг
Компания CIS VALLEY, Акционерно дружество с капитал 2 500 000 Euros, регистрирано в RCS de BORDEAUX, под номер - B 410 100 747, със седалище - Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES

Редактор
OCCTERRA - Bat D - 99 route d'Espagne - 31100 Toulouse

I – OСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Тези основни положения и условия определят положенията за употреба на интернет сайта A-DERMA, които Вие приемате при посещението си в сайта. Ако не приемате тези положения и условия, моля напуснете сайта.
Ако сте непълнолетен, Вие може да посещавате сайта, само в присъствие на вашите родители или настойници, които първо трябва да приемат посочените положения и условия. Настоящите положения и условия могат да бъдат променяни по всяко време, без предупреждение.

II / УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Сайтът A-DERMA, който може да бъде посетен на http://www.aderma.bg, (оттук и занапред наричан „сайт”) е достъпен за вас при някои условия, с които трябва да се запознаете и приемете. Тези условия за ползване са определени в настоящия документ.
Ползването и посещенията на сайта са само за лична, нетърговска употреба. Вие трябва да се въздържате от използване на която и да е част от сайта за незаконни цели (нарушени авторски права) или за цели, които са в разрез с настоящите положения и условия. Посещавайки този сайт, Вие се съгласявате с положенията и условията за ползване от деня на вашето първо посещение.

Цел на сайта

Този сайт е създаден за предоставяне на информация относно A-DERMA. Сайтът в никакъв случай не предоставя търговски предложения. Този сайт, без да има силата на договор, предоставя информация за A-DERMA за целите за описание на всички техни продукти, но не цели да предложи директна оферта за покупка на продукт или услуга (освен ако изрично не е упоменато).
Този Сайт в момента е актуализиран с всички активности, но определена информация или съобщения могат да не бъдат валидни за дълъг период от време от момента на показването им, или да не бъдат налични. A-DERMA не може да гарантира, че цялата информация или новини, представени на Сайта са актуални, въпреки че са полагат усилия, за да се осигури актуализирането им.

Регистрация

Никаква регистрация не се изисква за посещаването на Сайта и Вие може да се запознаете с неговото съдържание.
Сайтът може да призове за предоставяне на лична информация, ако се изисква за идентифициране, свързване или в процедура за законни действия срещу индивид, който може да наруши или злоупотреби (нарочно или не) правата на собственост на Сайта, други потребители на Сайта или всяко друго лице, което може да бъде засегнато от подобно действие.

Гаранция

A-DERMA предоставят съответното съдържание на техния Сайт, съгласувано със законодателството в България.

A-DERMA поема отговорност да не предоставя информация, нарушаваща правата на трета страна или ако тя е с насилствено, порнографско или клеветническо съдържание; да не поставя незаконно съдържание, в частност с расистко, ксенофобско или педофилско съдържание, както всяка информация, която може да накърни човешкото достойнство.

A-DERMA не гарантира точността и пълнотата на информацията, представена в настоящия Сайт.

Документите, прикачени в електронен формат в този Сайт, са обект на много наблюдения, въпреки което те могат да съдържат грешки. Ако забележите грешки, чувствайте се свободни да се свържете с нас посредством формата за контакт contact.aderma@pierre-fabre.com, и ние ще предприемем съответното коригиране. Показаните текстове могат да бъдат обект на актуализиране във времето, в което ги виждате и времето, в което се запознавате с тяхното съдържание. Ние не гарантираме в никакъв случай, че тази информация е точна, пълна и осъвременена.

Отговорност

Въпреки че Сайтът е предприел нужните мерки за осигуряване на надеждността на информацията и предлаганите услуги на Сайта, и не може да носи отговорност за грешки, пропуски, вируси или резултати, които да са следствие на лоша употреба на горепосочените. Сайтът на практика е обвързан само с необходимите средства.

A-DERMA, ръководството и служителите не могат да бъдат отговорни за:
- повреда от всеки тип, в резултат на връзка към, достъп до или употреба на настоящия Сайт;
- повреди, които директно или не, са в резултат на посещение на този Сайт или употреба на предоставената информация;
- директни или косвени повреди, в резултат на употребата на настоящия Сайт, в частност, всяка операционна, финансова или търговска загуба, или загуба на програми и данни във всяка информационна система, дори ако A-DERMA са информирани за потенциалното им осъществяване.
Още повече, A-DERMA не предоставя безгласно гарантиране за целия сайт или за част от него.

Посетителите се задължават да не въвеждат по тяхна воля или неволно вируси или файлове от какъвто и да е тип, които могат да нарушат операциите на Сайта. В противен случай, те ще бъдат подведени под пълна отговорност.
A-DERMA може да предприеме законни действия срещу посетители, които не уважават горе споменатото.

Потребителят заявява и гарантира, че той/ тя е напълно наясно с характеристиките и ограниченията на Интернет, в частност с условията на данни и пренос на информация през Интернет, които да са само с относително техническа надеждност; както и гореспоменатия информационен пренос през различни мрежи с различаващи се характеристики и технически капацитет, които могат да нарушат или предотвратят достъп за определен период.

Сайтът се стреми да поддържа достъп до неговите страници 24 часа / 7дни в седмицата, но не е задължен по никакъв начин да гарантира гореспоменатия достъп. Ето защо може да възникне нарушение в достъпа до сайта, особено за целта на поддръжката и актуализирането. A-DERMA също запазва правото си по всяко време и без предварително известие да преустанови, дори да забрани достъпа до целия сайт или част от него, включително мястото за коментари и особено връзките към другите сайтове. A-DERMA по никакъв начин не може да носи отговорност за някое нарушение или последствията, които могат да са в резултат и да повлияят на потребителя, или на трета страна.

По никакъв начин Сайтът не може да бъде отговорен за загуба на данни или за тяхното нарушено съдържание и технически характеристики. Всяка информация или съвет, предоставен от Сайта, не може да бъде възприеман като каквато и да е гаранция.

Още повече, връзките могат да ви преведат към външни сайтове, оперирани от трети страни, A-DERMA няма никакъв контрол над тези интернет страници и не дава никаква гаранция, както за наличната информация на тези сайтове, така и не носи отговорност за тяхното съдържание. Вие единствени сте отговорни за всяка употреба на връзка към друг сайт.

Права за интелектуална собственост

Цялото съдържание на настоящия сайт и всеки от неговите елементи, взети самостоятелно (всички имена на продукти или означени търговски марки, архитектура, текстове, снимки, образи, илюстрации, т.н.) са ексклузивна собственост на A-DERMA или техните доставчици на технически услуги. Те се подчиняват на българските и международни закони, отнасящи се за авторското право и още по-широко до закона за интелектуалната собственост.

Ние се стремим потребителите да обърнат внимание на факта, че тези снимки или отличителни знаци могат също да имат права за интелектуалната собственост.

Всички права за възпроизвеждане, изобразяване или публична комуникация са запазени, включително визуални, фотографски, иконографски или други изображения.
Възпроизвеждането на целия настоящ сайт или част от него на електронна медия от всякакъв тип е официално забранено, освен ако директорът по публикациите е изрично упълномощил обратното.
Търговските марки и логата, използвани в настоящия Сайт, са регистрирани и всяко тяхно възпроизвеждане се счита за фалшифициране.

Всички потребителски права са запазени. По силата на член L.122-4 от Кодекса за интелектуалната собственост, всяко възпроизвеждане или представяне, което не е изрично позволено, било то на цяло или на части, по какъвто и да е начин, ще бъде считано за незаконно и за фалшификация, следователно с наказателна отговорност по силата на член L. 335-2 от Кодекса.

Лична информация

A-DERMA не изисква обмен на лична информация от потребители (име, адрес, е-мейл, професия, т.н.). Въпреки това, с цел събиране на определена информация или за получаване на документи, Вие може да сте призовани да се регистрирате и да предоставите определена лична информация.

A-DERMA Ви информира, че личната информация, която може да обменяте онлайн, е само за употреба от A-DERMA или някоя друга единица към PIERRE FABRE GROUP, и е отговорна за обработката и запазването на гореспоменатата. Тази информация няма да се обменя с трети страни, други освен третите страни, които ръководят и поддържат Сайта.

A-DERMA предприема всички разумни мерки за защита и конфиденциалност на личната информация.

A-DERMA Ви обръща внимание към факта, че тяхната база данни, която може да съдържа тази информация, е била обект на деклариране пред Националната комисия по компютърна технология и свобода.

A-DERMA Ви припомнят, че съгласно условията на Закона за компютърна технология и свободи от 6 януари 1978, Вие имате правото на достъп, модифициране, поправяне или изтриване на вашата лична информация.
Вие може да си упражните това право по всяко време като пишете на :
Service informations/conseils Pierre Fabre santé
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Промяната ще бъде направена възможно най-скоро и най-късно oсем (8) работни дни от получаването на Вашето желание.

Всеки път, когато давате лични данни в сайта ще ви бъдат припомняни правните условия за събиране и/или промяна на информацията.

A-DERMA си запазва правото да Ви информира за оферти или информационни бюлетини по електронната поща.

Ако сте дали съгласие за получаване на оферти или информационни бюлетини (нюзлетър) , вие може да заявите желание за прекратяване на тази услуга в края на всеки е-мейл, който получавате.

Cookies

С цел събиране и статистическа обработка на информация за посещаване на сайта, неговата оптимизация, подобряване и защита, ние може да съберем данни посредством „cookies”.
„Cookies” са данни, изпратени до вашия браузър чрез сървър и съхранени на твърдия диск на вашия компютър. „Сookies” могат да бъдат поставени на твърдия диск на вашия компютър анонимно (страниците, които посещавате, датата и времето на посещение, др.). Те не съдържат никаква лична информация или такава, която може да Ви идентифицира, но събират информация за посещението Ви на нашия сайт.
„Сookies” позволяват на Сайта да идентифицира частите от нашия бизнес, които са от интерес за Вас, така че ние да можем да Ви предоставим повече подходяща информация.
Вие може да откриете съществуването им. Вие също можете да се откажете от тяхното съществуване, посредством настройки на вашия браузър. Вие може да ги деактивирате ( за повече информация – сайта на CNIL)

Безопасност

Интернет е отворена мрежа. Ето защо A-DERMA не гарантира, че с тази информация няма да бъде злоупотребено от трети страни.

Връзки

A-DERMA предоставя връзки към други сайтове, които могат или не да принадлежат към PIERRE FABRE GROUP. Тези сайтове са независими от сайта на A-DERMA

A-DERMA не редактира или контролира източниците, или съдържанието на тези сайтове, или техните връзки към други такива.

Тези връзки към сайтове по никакъв начин не съдържат одобрение или валидиране, или съгласие от страна на A-DERMA със съдържанието на тези сайтове.

A-DERMA не носи отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, публикациите, бисквитките или другите точки от тези сайтове или за всяка повреда, загуба, било то доказана или заявена, причинена от или във връзка с употребата на тази информация, услугите или наличните данни в тези сайтове.

Създаването на връзки от Сайта изисква предварително писмено потвърждение от A-DERMA. Всяка заявка за потвърждение трябва да бъде изпратена до търговската марка посредством формата за контакт: contact.aderma@pierre-fabre.com. Всяка неодобрена употреба представлява фалшификация, която може да бъде наказана по силата на закона.

Разни

При положение, че Общите положения и условия на ползване станат невалидни или съдържат пропуски, въпросната разпоредба ще бъде заменена с друга, най-близка до нея по отношение на правното тълкуване.

Ако вие не сте удовлетворени с целия Сайт или част от него, неговото поле за коментар, или ако не сте съгласни с настоящите Положения и условия на ползване, единственото действие, което може да предприемете е да прекратите посещението си в Сайта.

Вашето посещение или цялостно ползване на Сайта означава, че сте запознати с Общите положения и условия на ползване, както и че изцяло приемате гореспоменатите положения и условия.

За каквито и да е въпроси, отнасящи се до настоящите Общи положения и условия на ползване, или за въпрос, коментар в Сайта или неговите полета за коментар, свържете се с нас посредством формата за контакт contact.aderma@pierre-fabre.com.

Прилагане на законите и Правоспособно правосъдие

Настоящите Общи положения и условия са под ръководството на френското законодателство. При липсата на уреждане по взаимно съгласие, Съдът в Нантер ще има единственото правораздаване над всеки спор, било то свързан или не с Общите положения и условия на ползване.